รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านนาเกตุ)    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.40 น. นางปราณี สุวรรณะ รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์, นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ ออกนิเทศติดตามให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน โดยให้มีมาตรการความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงเรียนบ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา[15-08-2565]
 ระชุมวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom[15-08-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 [15-08-2565]
 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา [15-08-2565]
 กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์[15-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของโรงเรียนบ้านสายชล(สาขากูแบสีรา)[15-08-2565]
 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก[15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ [15-08-2565]
 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ปีการศึกษา 2565 [15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม Zoom[15-08-2565]
 การประชุมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการ- หน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 8/2565[15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training (ครูรับผิดชอบงานด้านวิชาการ )[15-08-2565]
 ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค :การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา [15-08-2565]
 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ.2566 (ประเทศไทย)[15-08-2565]
 ประชุม ประจำเดือนคณะกรรมการ สกสค.ปัตตานี [15-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training [15-08-2565]
 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.[15-08-2565]