รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าจันทร์     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ และแจ้งข่าวสาร ข้อราชการต่าง ๆ ดังนี้ 1. ให้บุคลากรทุกคนติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังโควิด-19 2. ให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 เก็บข้อมูลของโรงเรียน เพื่อสรุปผลและ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3. ฝากรอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 กำกับ ติดตาม ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ(กลุ่มโรงเรียน) มอบนโยบาย จุดเน้น การพัฒนาการศึกษา 4. วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า (สมาชิกชมรมโคกโพธิ์กันเอง) 5. วันที่14 มิุถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2565 ในรูปแบบ On -site ณ ห้องประชุมขุนคีรี 6. แสดงความยินดีกับ นางกัลยา ทองพุ่ม ได้รับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-05-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 page 1 / 42
 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกล[27-09-2565]
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา [26-09-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[26-09-2565]
 ประชุมคณะกรมการจังหวัด[22-09-2565]
 ประชุมตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้[22-09-2565]
 กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ[22-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้[22-09-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[22-09-2565]
 โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[22-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[20-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[19-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [19-09-2565]
 ประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบระดับชาติ (O-NET, NT และ RT) ปีการศึกษา 2565[19-09-2565]
 ข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[19-09-2565]
 ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูล เด็กนอกระบบการศึกษาและตกหล่นจังหวัดปัตตานี (ชุดที่ 2)[16-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี[14-09-2565]
 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ[14-09-2565]
 โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14-09-2565]
 ศึกษาดูงาน รร.รพีเลิศวิทยา[13-09-2565]
 การประชุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายวีดีทัศน์ โครงการเสริมสร้างจรรยบรรณวิชาชีพและยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[13-09-2565]