รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 2 ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สร้างการรับรู้ความเข้าใจของการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มงาน กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ถอดบทเรียนการบริหารงานระดับหัวหน้างาน ในการนี้ มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ การจัดทำผลงานเพื่อรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Award โดยนางซากีนา แวยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมทั้งมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook สพป.ปัตตานี เขต 2 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับชม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Aword นอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีโดยการจัดแข่งขันกีฬา เป็นการผ่อนคลายหลังจากการดำเนินการ อบรมด้านวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อน สพป.ปัตตานี เขต 2 ก้าวสู่ สำนักงานคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปัตตานี 2 หนึ่งเดียว กลมเกลียว สามัคคี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ[09-08-2565]
 ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565[09-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา[09-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านนาประดู่[09-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน[08-08-2565]
 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์[08-08-2565]
 ประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ 6/2565[08-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดนาประดู่[08-08-2565]
 โครงการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ [08-08-2565]
 Active Learnig แบบ Fundemental AL Training[08-08-2565]
 Active Learnig แบบ Fundemental AL Training[08-08-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ[08-08-2565]
 ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 [08-08-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ นำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคใต้ และวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำเสนอแผนการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ [05-08-2565]
 บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านค้านาวากาชาด[04-08-2565]
 พิธีเปิดค่ายลูกเสือปลักปาบ[04-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา[03-08-2565]
 ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565[03-08-2565]
 ประชุมคณะบริหาร สพป.ปัตานี เขต 2 [03-08-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[03-08-2565]