รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชาสัมพันธ์


เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนและเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 /2565    วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้ นางอัสน๊ะ คำเจริญ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผน และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 /2565 ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 page 1 / 42
 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประชุมทางไกล[27-09-2565]
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา [26-09-2565]
 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ[26-09-2565]
 ประชุมคณะกรมการจังหวัด[22-09-2565]
 ประชุมตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้[22-09-2565]
 กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ[22-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้[22-09-2565]
 พุธเช้าข่าว สพฐ.[22-09-2565]
 โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[22-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[20-09-2565]
 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา[19-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน [19-09-2565]
 ประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบระดับชาติ (O-NET, NT และ RT) ปีการศึกษา 2565[19-09-2565]
 ข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์[19-09-2565]
 ประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูล เด็กนอกระบบการศึกษาและตกหล่นจังหวัดปัตตานี (ชุดที่ 2)[16-09-2565]
 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี[14-09-2565]
 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ[14-09-2565]
 โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [14-09-2565]
 ศึกษาดูงาน รร.รพีเลิศวิทยา[13-09-2565]
 การประชุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายวีดีทัศน์ โครงการเสริมสร้างจรรยบรรณวิชาชีพและยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565[13-09-2565]