รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปาลัส


เรื่อง : โครงการวันที่เรียนรู้คู่วิชาการ ปีการศึกษา 2565    วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนบ้านปาลัสจัดโครงการวันที่เรียนรู้คู่วิชาการ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านปาลัส
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-07-2565

ประมวลภาพกิจกรรม

  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 page 1 / 5
 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[24-09-2565]
 นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 2565[24-09-2565]
 ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ในโรงเรียนขยายโอกาส[15-09-2565]
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1[10-09-2565]
 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565[08-09-2565]
 รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี[07-09-2565]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน[06-09-2565]
 ดำเนินการจัดประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ตามจุดเน้นข้อที่ 2 ของ สพป.ปัตตานี เขต 2[06-09-2565]
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ school health hero [06-09-2565]
 โครงการสรรพสามิตรสานฝันแบ่งปันความสุขให้น้อง[06-09-2565]
 ศึกษาดูงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ อำเภอยะรัง ณ โรงเรียนบ้านประจัน[06-09-2565]
 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ[25-08-2565]
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับกลุ่มมายอพัฒนา[22-08-2565]
 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[19-08-2565]
 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอมาให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของโซเชียล[20-08-2565]
 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ[19-08-2565]
 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ปน.) ของโรงเรียนบ้านปาลัส ปี พ.ศ.2565[19-08-2565]
 คณะกรรมการจากกลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนามาตรวจเยี่ยม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ตามนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[17-08-2565]
 ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565[04-08-2565]
 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมายอ[03-08-2565]