รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : บ้านปาลัส


เรื่อง : โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมายอ    วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านปาลัสนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอมายอ มีทั้งหมด 3 โรง ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-08-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปาลัส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [18-11-2565]
 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2565[01-11-2565]
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ระยะ 5 ปี 2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566[01-11-2565]
 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [01-11-2565]
 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[05-10-2565]
 เข้าร่วมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖บท) ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนราธิวาส[05-10-2565]
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา[28-09-2565]
 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2565 กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา[24-09-2565]
 นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ 2565[24-09-2565]
 ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแนว PISA ในโรงเรียนขยายโอกาส[15-09-2565]
 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1[10-09-2565]
 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565[08-09-2565]
 รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี[07-09-2565]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน[06-09-2565]
 ดำเนินการจัดประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ตามจุดเน้นข้อที่ 2 ของ สพป.ปัตตานี เขต 2[06-09-2565]
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ school health hero [06-09-2565]
 โครงการสรรพสามิตรสานฝันแบ่งปันความสุขให้น้อง[06-09-2565]
 ศึกษาดูงานศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ อำเภอยะรัง ณ โรงเรียนบ้านประจัน[06-09-2565]
 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ[25-08-2565]
 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับกลุ่มมายอพัฒนา[22-08-2565]