รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว


ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล


เรื่อง : การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 3 - 4)    วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 กรรมการ และนายสมปอง ชินตะวัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1. นายสาคร เสียงเย็น รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 2. นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 3. นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 4. นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 5. นายสวง กองจักร รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 6. ว่าที่ ร.ต. สุขสันต์ จวงพลงาม รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 7. นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 8. นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผอ.สพม.ปัตตานี โดยมี นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และ นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมเสวนาถอดประสบการณ์การเป็น รอง ผอ.สพท.มืออาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการประเมิน ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-08-2565

ประมวลภาพกิจกรรม


คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[02-12-2565]
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2565[25-11-2565]
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล[21-10-2565]
 ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนระบบ DPA ของสถานศึกษา[19-09-2565]
 ติดตามประเด็นเรื่องการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านน้ำใส อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี [11-08-2565]
 ติดตามการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจาก การเรียนการสอน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [10-08-2565]
 ติดตามการลดภาระงานครู ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน[09-08-2565]
 การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 3 - 4) [08-08-2565]
  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552[03-08-2565]
 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564[25-07-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[26-05-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[25-05-2565]
 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา[23-05-2565]
 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 10 (จชต.)[19-05-2565]
 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่[18-05-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา[22-03-2565]
 ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [18-03-2565]
 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )[10-03-2565]
 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [01-03-2565]
 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [24-02-2565]