เอกสารการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (23 พ.ค.59)

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-05-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
เรื่องที่ 1 เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558.pdf

Size 153,665 Bytes
เรื่องที่ 2 การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559..pdf

Size 270,168 Bytes
เรื่องที่ 5 คู่มืองานมหกรรมวิชาการ-จังหวัดชายแดนภาคใต้-ปี-58.pdf

Size 391,895 Bytes
แบบรายงานข้อมูลอนุบาล 3 ขวบ..xls

Size 58,880 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 1 / 3
 มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25-07-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565[04-01-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565[04-01-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565[04-01-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2565[04-01-2559]
 เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19[17-08-2559]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567[19-05-2559]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562[19-05-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563[29-11-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563[29-11-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2563[29-11-2559]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2563[29-11-2559]
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[20-09-2559]
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[28-08-2559]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในศูนย์การเรียน[28-08-2559]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน[28-08-2559]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน[28-08-2559]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยบุคคลในศูนย์การเรียน[28-08-2559]
 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว[28-08-2559]
 หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562[23-07-2559]


หน้าแรก