รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55
    
ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐานปี 55(10 มิย.).xls


Size 513,024 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 542,720 Bytes

3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 468,480 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 93,184 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 92,160 Bytes

6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 54,272 Bytes

7.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls


Size 38,912 Bytes

8.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls


Size 23,040 Bytes

9.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls


Size 23,040 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2558]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2558]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2558]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2558]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2558]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2558]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2558]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2558]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2558]


หน้าแรก