รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-02-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐานปี 57(10 มิ.ย57).xls


Size 72,192 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 545,280 Bytes

3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 85,504 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 38,912 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 143,360 Bytes

6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 37,376 Bytes

7.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xls


Size 44,544 Bytes

8.ข้อมูลนักเรียนพิการ.xls


Size 41,984 Bytes

9.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls


Size 36,352 Bytes

10.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls


Size 22,528 Bytes

11.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls


Size 22,016 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2559]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2559]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2559]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2559]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2559]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2559]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2559]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2559]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2559]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2559]


หน้าแรก