รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 59
    ข้อมูล 10 มิ.ย. 59
1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59(สรุป)
2.ข้อมูลพื้นฐานปี 59(แยกรายชั้น)
3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ขยายโอกาส)
4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา)
5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59(สรุป).xls


Size 80,896 Bytes

2.ข้อมูลพื้นฐานปี 59(แยกรายชั้น).xls


Size 546,816 Bytes

3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ขยายโอกาส).xls


Size 87,552 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา).xls


Size 166,400 Bytes

5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด).xls


Size 103,424 Bytes

ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59)


Size 65,024 Bytes

6.ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 50,176 Bytes

7.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xls


Size 43,008 Bytes

9.ข้อมูลนักเรียนจบ ป.6.xls


Size 42,496 Bytes

10.ข้อมูลนักเรียนจบ ม.3.xls


Size 29,696 Bytes

11.ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xls


Size 32,256 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2559]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2559]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2559]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2559]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2559]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2559]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2559]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2559]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2559]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2559]


หน้าแรก