รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-05-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

plan2017.pdf


Size 2,318,462 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน[25-11-2560]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[24-11-2560]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2560]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2560]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2560]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2560]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2560]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2560]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2560]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2560]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2560]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2560]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2560]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2560]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2560]


หน้าแรก