รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls


Size 138,240 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 568,320 Bytes

3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls


Size 82,432 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2560]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2560]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2560]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2560]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2560]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2560]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2560]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2560]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2560]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2560]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2560]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2560]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2560]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2560]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2560]


หน้าแรก