รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60
     ข้อมูล 10 มิ.ย. 60 1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(สรุป) 2.ข้อมูลพื้นฐานปี 60(แยกรายชั้น) 3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60 (ขยายโอกาส) 4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก(120 คนลงมา) 5.ข้อมูลแยกตามขนาด(5 ขนาด) .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60.xls


Size 138,240 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 568,320 Bytes

3.ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 60(ผู้บริหาร 1 ตค60).xls


Size 82,432 Bytes

5.ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 107,008 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2560]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2560]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2560]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2560]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2560]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2560]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2560]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2560]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2560]


หน้าแรก