พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดดังเอกสารแนบ .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-08-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560.pdf

Size 293,617 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::หน่วยตรวจสอบภายใน
  1 page 1 / 1
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐[22-08-2560]
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐[22-08-2560]
 คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน[11-01-2560]


หน้าแรก