รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ครุภัณฑ์การงานอาชีพ.pdf


Size 4,060,769 Bytes

ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์-ประชาคมอาเซียน-โรงเรียนขนาดเล็ก-ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ.pdf


Size 2,002,160 Bytes

ครุภัณฑ์ดนตรี.pdf


Size 5,574,399 Bytes

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์-อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา.pdf


Size 3,160,263 Bytes

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์.pdf


Size 4,069,647 Bytes

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์-อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น).pdf


Size 4,229,848 Bytes

ครุภัณฑ์ห้องสมุด.pdf


Size 2,504,984 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2561]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2561]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2561]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2561]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2561]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2561]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2561]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2561]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2561]


หน้าแรก