รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 62
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1. ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 62(ผู้บริหาร 10 พค 62).xls


Size 71,168 Bytes

2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น.xls


Size 558,080 Bytes

3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 168,448 Bytes

4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 93,184 Bytes

5. ข้อมูลโรงเรียนแยกตามขนาด.xls


Size 111,616 Bytes

6. ข้อมูลนักเรียนแยกศาสนา.xls


Size 73,216 Bytes

7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx


Size 25,774 Bytes

9. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6.xlsx


Size 24,634 Bytes

10. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3.xlsx


Size 17,745 Bytes

11. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx


Size 17,311 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2562]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2562]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2562]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2562]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2562]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2562]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2562]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2562]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2562]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2562]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2562]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2562]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2562]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2562]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2562]


หน้าแรก