รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
    ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56ผู้บริหาร
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56แยกรายชั้น
-ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย
-ข้อมูลแยกเพศแยกศาสนา 10 มิย.58 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แยกเพศแยกศาสนารายชั้น.xls


Size 29,184 Bytes

ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย.xls


Size 36,352 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี 58ผู้บริหาร(ปรับปรุงล่าสุด1-3-59).xls


Size 93,696 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี-58แยกรายชั้น.xls


Size 243,200 Bytes

ข้อมูลแยกเพศ แยกศาสนา รายโรง.xls


Size 74,240 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2558]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2558]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2558]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2558]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2558]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2558]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2558]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2558]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2558]


หน้าแรก