รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
    ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56ผู้บริหาร
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56แยกรายชั้น
-ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย
-ข้อมูลแยกเพศแยกศาสนา 10 มิย.58 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แยกเพศแยกศาสนารายชั้น.xls


Size 29,184 Bytes

ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย.xls


Size 36,352 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี 58ผู้บริหาร(ปรับปรุงล่าสุด1-3-59).xls


Size 93,696 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี-58แยกรายชั้น.xls


Size 243,200 Bytes

ข้อมูลแยกเพศ แยกศาสนา รายโรง.xls


Size 74,240 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2558]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2558]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2558]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2558]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2558]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2558]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2558]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2558]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2558]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2558]


หน้าแรก