รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
    ข้อมูล 10 มิ.ย. 58
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56ผู้บริหาร
-ข้อมูลพื้นฐานปี-56แยกรายชั้น
-ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย
-ข้อมูลแยกเพศแยกศาสนา 10 มิย.58 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-08-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แยกเพศแยกศาสนารายชั้น.xls


Size 29,184 Bytes

ข้อมูลสรุปราย-รร-10-มิย.xls


Size 36,352 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี 58ผู้บริหาร(ปรับปรุงล่าสุด1-3-59).xls


Size 93,696 Bytes

ข้อมูลพื้นฐานปี-58แยกรายชั้น.xls


Size 243,200 Bytes

ข้อมูลแยกเพศ แยกศาสนา รายโรง.xls


Size 74,240 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน[25-11-2558]
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F[24-11-2558]
 โครงร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา[24-11-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565[24-11-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565[23-11-2558]
 นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 สพป.ปัตตานี เขต 2[07-11-2558]
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2558]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2558]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2558]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2558]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2558]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2558]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2558]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]


หน้าแรก