รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน
    แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน รูปเล่ม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ไฟล์แนบ 1


Size 7,928,563 Bytes

ไฟล์แนบ 2


Size 1,167,165 Bytes

ไฟล์แนบ 3


Size 2,989,801 Bytes

ไฟล์แนบ 4


Size 1,265,320 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 page 1 / 1
 ร่างเงินอุดหนุนรายหัว[10-01-2558]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2558]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 59 (ผู้บริหาร19-10-59)[08-11-2558]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2558]
 แบบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปร.6 ปร.5 ปร.4 (แบบฟอร์ม)[23-06-2558]
 แบบประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปร.6 ปร.5 ปร.4 (แบบฟอร์ม)[23-06-2558]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2558]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2558]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2558]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2558]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2558]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2558]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2558]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2558]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2558]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2558]


หน้าแรก