แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่าย

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
8708 หลักฐานการจ่ายเงินส่วนที่2.doc

Size 185,344 Bytes
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ.doc

Size 186,368 Bytes
บันทึกข้อความขอเบิกและยืมสพป.ปน.2สำหรับบุคลากรสำนักงานเขต.doc

Size 192,512 Bytes
แบบใบสำคัญรับเงิน.doc

Size 177,152 Bytes
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ส่วนที่ 1.doc

Size 201,728 Bytes
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 สำหรับค่าพาหนะ.doc

Size 171,520 Bytes
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 เปล่าๆ สำหรับคชจ.อื่นๆ.doc

Size 99,840 Bytes
ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร.doc

Size 179,712 Bytes
สัญญายืม.xls

Size 32,768 Bytes
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ.pdf

Size 406,939 Bytes
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online.jpg

Size 221,378 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 1 / 21
 ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำเดือนตุลาคม 2565[21-11-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565[15-11-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565[15-11-2562]
 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/65 70%[07-11-2562]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล [02-11-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำปี 2565[13-10-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน2565[13-10-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2565[13-10-2562]
 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2565[06-10-2562]
 ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล[06-10-2562]
 ค่าจ้างโครงการฯ และค่าก่อสร้างอาคารเรียน[06-10-2562]
 ค่าวัสดุโครงการฯ (4 โรงเรียน)[29-09-2562]
 ค่ารถรับส่งนักเรียน และค่าวัสดุโครงการฯ[29-09-2562]
 ค่าวัสดุโครงการ และค่ารถรับส่งนักเรียน[27-09-2562]
 ค่าวัสดุโครงการฯ[22-09-2562]
 เงินทุนภูมิทายาท ประจำปี 2565 [21-09-2562]
 ค่าก่อสร้าง,คืนเงินประกันสัญญา,ค่าวัสดุโครงการฯ[19-09-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2562]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565[13-09-2562]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565[10-08-2562]


หน้าแรก