กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-08-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 2547.pdf

Size 30,308 Bytes
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการัดการศึกษาในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554.pdf

Size 68,089 Bytes
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการัดการศึกษาในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554.pdf

Size 71,426 Bytes
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการัดการศึกษาในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554.pdf

Size 70,140 Bytes
แนวทางการพัฒนา และการวัดประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551.pdf

Size 3,007,298 Bytes
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.pdf

Size 4,972,246 Bytes
ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf

Size 1,138,704 Bytes
พรบการศึกษา.pdf

Size 226,523 Bytes
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551.pdf

Size 1,033,959 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 1 / 3
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566[28-11-2562]
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566[28-11-2562]
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566[28-11-2562]
 รายชื่อเด็กตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566[28-11-2562]
 มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25-07-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565[04-01-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565[04-01-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565[04-01-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2565[04-01-2562]
 เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19[17-08-2562]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567[19-05-2562]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562[19-05-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563[29-11-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563[29-11-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2563[29-11-2562]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2563[29-11-2562]
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[20-09-2562]
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[28-08-2562]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในศูนย์การเรียน[28-08-2562]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน[28-08-2562]


หน้าแรก