รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-11-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1. อำเภอโคกโพธิ์.zip


Size 225,036 Bytes

2. อำเภอยะรัง.zip


Size 192,327 Bytes

3. อำเภอมายอ.zip


Size 149,177 Bytes

4. อำเภอแม่ลาน.zip


Size 46,880 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 2 / 3
 คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล (สอบนานาชาติ)[23-07-2562]
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง “ปลูกป่าในใจคน...เพื่อสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์"[23-07-2562]
 แบบฟอร์มการจำหน่ายนักเรียน[29-05-2562]
 แบบ ลส.[28-02-2562]
 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ[28-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[04-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562[04-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562[04-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562[04-02-2562]
 แบบรายงานการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา[26-11-2562]
 คู่มือดำเนินงานอาหารกลางวันของสถานศึกษา[20-08-2562]
 คู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch[20-08-2562]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2[14-08-2562]
 คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[26-07-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562[04-05-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน อ.1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2561[05-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน อ.2 ปีการศึกษา 2561[05-02-2562]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561[30-01-2562]
 ข้อมูลนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2560[04-07-2562]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว[08-08-2562]


หน้าแรก