รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6-ตย. ไฟฟ้า.xls


Size 467,456 Bytes

แบบแปลนไฟฟ้า อาคาร 105-29.pdf


Size 277,861 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2563]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2563]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2563]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2563]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2563]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2563]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2563]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2563]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2563]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2563]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2563]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2563]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2563]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2563]


หน้าแรก