แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-02-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563.pdf

Size 2,120,034 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2563]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2563]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2563]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2563]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2563]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2563]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2563]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2563]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2563]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2563]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2563]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2563]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2563]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2563]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2563]


หน้าแรก