กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

    กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-04-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 ฉบับแก.pdf

Size 0 Bytes
aa3.jpg

Size 0 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 page 1 / 1
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[22-03-2563]
 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล อาเภอมายอ โดยใช้การนิเทศแบบ ADDRE[25-02-2563]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในช่วงสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19[18-08-2563]
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-07-2563]
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[17-04-2563]
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561[17-04-2563]
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561[04-02-2563]
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[03-12-2563]
 แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน[25-10-2563]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา[11-01-2563]


หน้าแรก