รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558


Size 4,506,311 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2558]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2558]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2558]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2558]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2558]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2558]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2558]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2558]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2558]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2558]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2558]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2558]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2558]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2558]
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561[29-05-2558]


หน้าแรก