รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-05-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1. วัดนาประดู่.pdf


Size 276,496 Bytes

2. บ้านควนประ.pdf


Size 273,955 Bytes

3. บ้านนาประดู่.pdf


Size 277,023 Bytes

4. บ้านควนโนรี.pdf


Size 268,533 Bytes

5. บ้านป่าไร่.pdf


Size 265,162 Bytes

6. บ้านควนลังงา.pdf


Size 276,295 Bytes

7. วัดทรายขาว.pdf


Size 268,832 Bytes

8. สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้.pdf


Size 281,041 Bytes

9. บ้านเกาะตา.pdf


Size 254,517 Bytes

10. วัดอรัญวาสิการาม.pdf


Size 267,805 Bytes

11. บ้านบาเงง.pdf


Size 268,439 Bytes

12. บ้านคลองหิน.pdf


Size 59,928 Bytes

13. วัดธนาภิมุข.pdf


Size 266,101 Bytes

14. บ้านโผงโผง.pdf


Size 273,655 Bytes

15. บ้านนาเกตุ.pdf


Size 277,492 Bytes

16. วัดภมรคติวัน.pdf


Size 266,442 Bytes

17. บ้านตุปะ.pdf


Size 265,917 Bytes

18. บ้านชะเมา.pdf


Size 276,070 Bytes

19. บ้านควนลาแม.pdf


Size 274,618 Bytes

20. บ้านบาโงฆาดิง.pdf


Size 268,482 Bytes

21. บ้านคลองช้าง.pdf


Size 265,841 Bytes

22. วัดนิคมสถิต.pdf


Size 264,113 Bytes

23. บ้านยางแดง.pdf


Size 272,981 Bytes

24. บ้านล้อแตก.pdf


Size 263,509 Bytes

25. บ้านนาค้อใต้.pdf


Size 266,791 Bytes

26. วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์).pdf


Size 274,213 Bytes

28. บ้านทุ่งยาว.pdf


Size 273,572 Bytes

29. บ้านสามยอด.pdf


Size 263,384 Bytes

30. บ้านท่าคลอง.pdf


Size 252,829 Bytes

31. บ้านโคกต้นสะตอ.pdf


Size 267,289 Bytes

32. วัดบันลือคชาวาส.pdf


Size 268,241 Bytes

33. บ้านควนแตน.pdf


Size 263,710 Bytes

34. บ้านท่าเรือ.pdf


Size 274,251 Bytes

35. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148.pdf


Size 276,171 Bytes

36. วัดสุนทรวารี.pdf


Size 276,699 Bytes

37. บ้านป่าบอน.pdf


Size 264,961 Bytes

38. บ้านดอนเค็ด.pdf


Size 266,853 Bytes

39. บ้านนาค้อกลาง.pdf


Size 272,311 Bytes

40. บ้านนาค้อเหนือ.pdf


Size 269,229 Bytes

41. บ้านบราโอ.pdf


Size 267,310 Bytes

43. บ้านบูโกะ.pdf


Size 269,211 Bytes

44. ชุมชนบ้านบือแนปีแน.pdf


Size 264,028 Bytes

45. บ้านบราโอ (สาขากูนิง).pdf


Size 274,548 Bytes

46. ชุมชนบ้านพงสตา.pdf


Size 317,373 Bytes

47. บ้านสิเดะ.pdf


Size 264,093 Bytes

48. บ้านอีบุ๊.pdf


Size 263,405 Bytes

49. บ้านศาลาสอง.pdf


Size 273,597 Bytes

50. บ้านอาโห.pdf


Size 273,980 Bytes

51. บ้านบากง.pdf


Size 277,193 Bytes

52. ชุมชนบ้านสะนอ.pdf


Size 258,669 Bytes

53. อนุบาลยะรัง.pdf


Size 313,422 Bytes

54. บ้านกระโด.pdf


Size 266,364 Bytes

55. บ้านบินยา.pdf


Size 261,371 Bytes

56. บ้านกาแลสะนอ.pdf


Size 260,206 Bytes

57. ตลาดนัดบาซาเอ.pdf


Size 316,433 Bytes

58. บ้านกรือเซะ.pdf


Size 280,165 Bytes

59. บ้านต้นทุเรียน.pdf


Size 279,702 Bytes

60. บ้านระแว้ง.pdf


Size 302,341 Bytes

61. ต้นพิกุล.pdf


Size 300,015 Bytes

62. วัดเกาะหวาย.pdf


Size 263,092 Bytes

63. บ้านคางา.pdf


Size 251,998 Bytes

65. ตลาดปรีกี.pdf


Size 315,109 Bytes

66. บ้านละหารยามู.pdf


Size 256,206 Bytes

67. บ้านสายชล.pdf


Size 270,222 Bytes

68. บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา).pdf


Size 279,127 Bytes

69. ชุมชนบ้านต้นสน.pdf


Size 307,832 Bytes

70. บ้านอินทนิล.pdf


Size 277,483 Bytes

71. บ้านโคกขี้เหล็ก.pdf


Size 260,920 Bytes

73. ไทยรัฐวิทยา 52.pdf


Size 306,423 Bytes

74. บ้านต้นแซะ.pdf


Size 247,645 Bytes

75. ตลาดนัดต้นมะขาม.pdf


Size 270,972 Bytes

76. บ้านกูวิง.pdf


Size 265,859 Bytes

77. บ้านสมาหอ.pdf


Size 253,482 Bytes

78. บ้านลางสาด.pdf


Size 265,859 Bytes

79. บ้านกระเสาะ.pdf


Size 255,661 Bytes

80. บ้านแขนท้าว.pdf


Size 274,022 Bytes

81. บ้านคลองช้าง.pdf


Size 261,650 Bytes

82. บ้านเกาะจัน.pdf


Size 263,827 Bytes

83. บ้านตรัง.pdf


Size 274,453 Bytes

84. บ้านเขาวัง.pdf


Size 269,628 Bytes

85. บ้านบูดน.pdf


Size 257,252 Bytes

86. บ้านมะหุด.pdf


Size 272,327 Bytes

87. บ้านควนหยี.pdf


Size 272,497 Bytes

88. บ้านบาโง.pdf


Size 267,660 Bytes

89. บ้านปานัน.pdf


Size 275,447 Bytes

90. บ้านบาตะกูโบ.pdf


Size 255,345 Bytes

91. มายอ (สถิตภูผา).pdf


Size 305,352 Bytes

92. บ้านถนน.pdf


Size 266,813 Bytes

93. บ้านดูวา.pdf


Size 264,896 Bytes

94. บ้านกระหวะ.pdf


Size 255,423 Bytes

95. บ้านราวอ.pdf


Size 264,901 Bytes

96. บ้านบาละแต.pdf


Size 273,591 Bytes

97. บ้านปาลัส.pdf


Size 263,396 Bytes

98. บ้านด่าน.pdf


Size 273,919 Bytes

99. ชุมชนบ้านเมืองยอร.pdf


Size 264,891 Bytes

100. บ้านเจาะบาแน.pdf


Size 277,127 Bytes

101. บ้านบูเกะกุง.pdf


Size 272,108 Bytes

102. บ้านน้ำใส.pdf


Size 299,858 Bytes

103. บ้านสะกำ.pdf


Size 299,162 Bytes

104. บ้านกูบังบาเดาะ.pdf


Size 276,156 Bytes

105. วัดบุพนิมิต.pdf


Size 269,283 Bytes

106. บ้านโคกเหรียง.pdf


Size 268,042 Bytes

107. วัดป่าสวย.pdf


Size 265,835 Bytes

109. บ้านต้นโตนด.pdf


Size 268,233 Bytes

111. บ้านควนแปลงงู.pdf


Size 265,980 Bytes

112. บ้านปลักปรือ.pdf


Size 262,591 Bytes

113. บ้านคูระ.pdf


Size 268,111 Bytes

114. บ้านตันหยง.pdf


Size 273,377 Bytes

27. บ้านโคกโพธิ์.pdf


Size 265,614 Bytes

64. ชุมชนวัดอัมพวนาราม.pdf


Size 267,442 Bytes

72. วัดโคกหญ้าคา.pdf


Size 262,468 Bytes

115. บ้านม่วงเตี้ย.pdf


Size 294,416 Bytes

76. บ้านกูวิง.เพิ่มตามย้ายออก.pdf


Size 246,804 Bytes

9. บ้านเกาะตา กรณีพ้นจากตำแหน่ง.pdf


Size 232,357 Bytes

70. บ้านอินทนิล เพิ่มคณะกรรมการ 6 ราย.pdf


Size 304,473 Bytes

110. บ้านวังกว้าง.pdf


Size 304,245 Bytes

72. วัดโคกหญ้าคา.กรณีพ้นจากตำแหน่ง.pdf


Size 258,115 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 1 / 3
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19[17-08-2563]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567[19-05-2563]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562[19-05-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[20-09-2563]
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในศูนย์การเรียน[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยบุคคลในศูนย์การเรียน[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว[28-08-2563]
 หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562[23-07-2563]
 คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา[23-07-2563]


หน้าแรก