ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-05-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
1. วัดนาประดู่.pdf

Size 276,496 Bytes
2. บ้านควนประ.pdf

Size 273,955 Bytes
3. บ้านนาประดู่.pdf

Size 277,023 Bytes
4. บ้านควนโนรี.pdf

Size 268,533 Bytes
5. บ้านป่าไร่.pdf

Size 265,162 Bytes
6. บ้านควนลังงา.pdf

Size 276,295 Bytes
7. วัดทรายขาว.pdf

Size 268,832 Bytes
8. สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้.pdf

Size 281,041 Bytes
9. บ้านเกาะตา.pdf

Size 254,517 Bytes
10. วัดอรัญวาสิการาม.pdf

Size 267,805 Bytes
11. บ้านบาเงง.pdf

Size 268,439 Bytes
12. บ้านคลองหิน.pdf

Size 59,928 Bytes
13. วัดธนาภิมุข.pdf

Size 266,101 Bytes
14. บ้านโผงโผง.pdf

Size 273,655 Bytes
15. บ้านนาเกตุ.pdf

Size 277,492 Bytes
16. วัดภมรคติวัน.pdf

Size 266,442 Bytes
17. บ้านตุปะ.pdf

Size 265,917 Bytes
18. บ้านชะเมา.pdf

Size 276,070 Bytes
19. บ้านควนลาแม.pdf

Size 274,618 Bytes
20. บ้านบาโงฆาดิง.pdf

Size 268,482 Bytes
21. บ้านคลองช้าง.pdf

Size 265,841 Bytes
22. วัดนิคมสถิต.pdf

Size 264,113 Bytes
23. บ้านยางแดง.pdf

Size 272,981 Bytes
24. บ้านล้อแตก.pdf

Size 263,509 Bytes
25. บ้านนาค้อใต้.pdf

Size 266,791 Bytes
26. วัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์).pdf

Size 274,213 Bytes
28. บ้านทุ่งยาว.pdf

Size 273,572 Bytes
29. บ้านสามยอด.pdf

Size 263,384 Bytes
30. บ้านท่าคลอง.pdf

Size 252,829 Bytes
31. บ้านโคกต้นสะตอ.pdf

Size 267,289 Bytes
32. วัดบันลือคชาวาส.pdf

Size 268,241 Bytes
33. บ้านควนแตน.pdf

Size 263,710 Bytes
34. บ้านท่าเรือ.pdf

Size 274,251 Bytes
35. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148.pdf

Size 276,171 Bytes
36. วัดสุนทรวารี.pdf

Size 276,699 Bytes
37. บ้านป่าบอน.pdf

Size 264,961 Bytes
38. บ้านดอนเค็ด.pdf

Size 266,853 Bytes
39. บ้านนาค้อกลาง.pdf

Size 272,311 Bytes
40. บ้านนาค้อเหนือ.pdf

Size 269,229 Bytes
41. บ้านบราโอ.pdf

Size 267,310 Bytes
43. บ้านบูโกะ.pdf

Size 269,211 Bytes
44. ชุมชนบ้านบือแนปีแน.pdf

Size 264,028 Bytes
45. บ้านบราโอ (สาขากูนิง).pdf

Size 274,548 Bytes
46. ชุมชนบ้านพงสตา.pdf

Size 317,373 Bytes
47. บ้านสิเดะ.pdf

Size 264,093 Bytes
48. บ้านอีบุ๊.pdf

Size 263,405 Bytes
49. บ้านศาลาสอง.pdf

Size 273,597 Bytes
50. บ้านอาโห.pdf

Size 273,980 Bytes
51. บ้านบากง.pdf

Size 277,193 Bytes
52. ชุมชนบ้านสะนอ.pdf

Size 258,669 Bytes
53. อนุบาลยะรัง.pdf

Size 313,422 Bytes
54. บ้านกระโด.pdf

Size 266,364 Bytes
55. บ้านบินยา.pdf

Size 261,371 Bytes
56. บ้านกาแลสะนอ.pdf

Size 260,206 Bytes
57. ตลาดนัดบาซาเอ.pdf

Size 316,433 Bytes
58. บ้านกรือเซะ.pdf

Size 280,165 Bytes
59. บ้านต้นทุเรียน.pdf

Size 279,702 Bytes
60. บ้านระแว้ง.pdf

Size 302,341 Bytes
61. ต้นพิกุล.pdf

Size 300,015 Bytes
62. วัดเกาะหวาย.pdf

Size 263,092 Bytes
63. บ้านคางา.pdf

Size 251,998 Bytes
65. ตลาดปรีกี.pdf

Size 315,109 Bytes
66. บ้านละหารยามู.pdf

Size 256,206 Bytes
67. บ้านสายชล.pdf

Size 270,222 Bytes
68. บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา).pdf

Size 279,127 Bytes
69. ชุมชนบ้านต้นสน.pdf

Size 307,832 Bytes
70. บ้านอินทนิล.pdf

Size 277,483 Bytes
71. บ้านโคกขี้เหล็ก.pdf

Size 260,920 Bytes
73. ไทยรัฐวิทยา 52.pdf

Size 306,423 Bytes
74. บ้านต้นแซะ.pdf

Size 247,645 Bytes
75. ตลาดนัดต้นมะขาม.pdf

Size 270,972 Bytes
76. บ้านกูวิง.pdf

Size 265,859 Bytes
77. บ้านสมาหอ.pdf

Size 253,482 Bytes
78. บ้านลางสาด.pdf

Size 265,859 Bytes
79. บ้านกระเสาะ.pdf

Size 255,661 Bytes
80. บ้านแขนท้าว.pdf

Size 274,022 Bytes
81. บ้านคลองช้าง.pdf

Size 261,650 Bytes
82. บ้านเกาะจัน.pdf

Size 263,827 Bytes
83. บ้านตรัง.pdf

Size 274,453 Bytes
84. บ้านเขาวัง.pdf

Size 269,628 Bytes
85. บ้านบูดน.pdf

Size 257,252 Bytes
86. บ้านมะหุด.pdf

Size 272,327 Bytes
87. บ้านควนหยี.pdf

Size 272,497 Bytes
88. บ้านบาโง.pdf

Size 267,660 Bytes
89. บ้านปานัน.pdf

Size 275,447 Bytes
90. บ้านบาตะกูโบ.pdf

Size 255,345 Bytes
91. มายอ (สถิตภูผา).pdf

Size 305,352 Bytes
92. บ้านถนน.pdf

Size 266,813 Bytes
93. บ้านดูวา.pdf

Size 264,896 Bytes
94. บ้านกระหวะ.pdf

Size 255,423 Bytes
95. บ้านราวอ.pdf

Size 264,901 Bytes
96. บ้านบาละแต.pdf

Size 273,591 Bytes
97. บ้านปาลัส.pdf

Size 263,396 Bytes
98. บ้านด่าน.pdf

Size 273,919 Bytes
99. ชุมชนบ้านเมืองยอร.pdf

Size 264,891 Bytes
100. บ้านเจาะบาแน.pdf

Size 277,127 Bytes
101. บ้านบูเกะกุง.pdf

Size 272,108 Bytes
102. บ้านน้ำใส.pdf

Size 299,858 Bytes
103. บ้านสะกำ.pdf

Size 299,162 Bytes
104. บ้านกูบังบาเดาะ.pdf

Size 276,156 Bytes
105. วัดบุพนิมิต.pdf

Size 269,283 Bytes
106. บ้านโคกเหรียง.pdf

Size 268,042 Bytes
107. วัดป่าสวย.pdf

Size 265,835 Bytes
109. บ้านต้นโตนด.pdf

Size 268,233 Bytes
111. บ้านควนแปลงงู.pdf

Size 265,980 Bytes
112. บ้านปลักปรือ.pdf

Size 262,591 Bytes
113. บ้านคูระ.pdf

Size 268,111 Bytes
114. บ้านตันหยง.pdf

Size 273,377 Bytes
27. บ้านโคกโพธิ์.pdf

Size 265,614 Bytes
64. ชุมชนวัดอัมพวนาราม.pdf

Size 267,442 Bytes
72. วัดโคกหญ้าคา.pdf

Size 262,468 Bytes
115. บ้านม่วงเตี้ย.pdf

Size 294,416 Bytes
76. บ้านกูวิง.เพิ่มตามย้ายออก.pdf

Size 246,804 Bytes
9. บ้านเกาะตา กรณีพ้นจากตำแหน่ง.pdf

Size 232,357 Bytes
70. บ้านอินทนิล เพิ่มคณะกรรมการ 6 ราย.pdf

Size 304,473 Bytes
110. บ้านวังกว้าง.pdf

Size 304,245 Bytes
72. วัดโคกหญ้าคา.กรณีพ้นจากตำแหน่ง.pdf

Size 258,115 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 1 / 3
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2566[28-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566[28-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566[28-11-2563]
 รายชื่อเด็กตามทร.14 เข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566[28-11-2563]
 มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา[25-07-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2565[04-01-2563]
 เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19[17-08-2563]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน.2 ปี2563-2567[19-05-2563]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562[19-05-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล2 ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 รายชื่อเด็ก ตาม ทร.14 เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2563[29-11-2563]
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[20-09-2563]
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในศูนย์การเรียน[28-08-2563]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน[28-08-2563]


หน้าแรก