รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

สารสนเทศทางการศึกษา 2560
    สารสนเทศทางการศึกษา 2560 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

สารสนเทศทางการศึกษา60.pdf


Size 1,251,973 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2563]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2563]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2563]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2563]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2563]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2563]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2563]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2563]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2563]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2563]


หน้าแรก