ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-11-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Size 204,845 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 page 2 / 20
 เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ [04-08-2563]
 เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2565[04-08-2563]
 ค่าก่อสร้าง และคืนเงินประกันสัญญา[02-08-2563]
 เงินทุนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการความไม่สงบ [21-07-2563]
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[21-07-2563]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ค 65 [21-07-2563]
 คืนเงินประกันสัญญา (รร.ไทยรัฐวิทยา)[21-07-2563]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2563]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2563]
 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65[07-06-2563]
 ประกาศผู้ขนะวัสดุโครงการวันสงกรานต์[12-04-2563]
 ประกาศผู้ชนะซื้อดอกไม้พิธีทางศาสนาพุทธ [12-04-2563]
 ประกาศเผู้ชนะครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์-อุปกรณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ2565[29-03-2563]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565[29-03-2563]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565[29-03-2563]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน[01-03-2563]
 ประกาศผู้ชนะซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน[25-02-2563]
 ประกาศผู้ชนะซื้อกรอบรูปโครงการวันครู[10-01-2563]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการวันครู[07-01-2563]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้[02-09-2563]


หน้าแรก