รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565
    แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565.pdf


Size 1,104,132 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2564]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2564]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2564]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2564]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2564]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2564]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2564]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2564]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2564]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2564]


หน้าแรก