รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64
    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-07-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1. ข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 25 มิย 64).xls


Size 72,192 Bytes

2. ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น รายอำเภอ.xlsx


Size 259,249 Bytes

3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 143,872 Bytes

4. ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 90,624 Bytes

5. ข้อมูลโรงเรียนตามขนาด (3 ขนาด).xls


Size 113,152 Bytes

6. ข้อมูลโรงเรียนตามขนาด (5 ขนาด).xls


Size 118,272 Bytes

7. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx


Size 23,017 Bytes

8. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามศาสนา.xlsx


Size 23,165 Bytes

10. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ.xlsx


Size 25,017 Bytes

10. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ.xlsx


Size 25,017 Bytes

11. ข้อมูลนักเรียน อยู่ห่างเกิน 3 กม.xlsx


Size 18,764 Bytes

12. ข้อมูลภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนส.xlsx


Size 193,386 Bytes

13. ข้อมูลภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ.xlsx


Size 172,366 Bytes

14. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 ปี กศ.63.xlsx


Size 18,408 Bytes

15. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 ปี กศ.63.xlsx


Size 12,960 Bytes

16. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปี กศ.63.xlsx


Size 11,232 Bytes

17. ข้อมูลนักเรียนเปรียบเทียบ 5 ปีการศึกษา.xlsx


Size 18,932 Bytes
รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 3 / 4
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562[27-12-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565[27-12-2564]
 นโยบาย สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีงบประมาณ 2562[07-12-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2562[30-11-2564]
 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์[05-11-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (สำหรับโรงเรียน)[26-10-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61[17-08-2564]
 ปฏิทินการติดตามแผนฯปี61[25-06-2564]
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560[25-06-2564]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2561[27-04-2564]
 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ 2561[27-04-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 60[31-07-2564]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2560[10-05-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 59[05-07-2564]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 58[01-02-2564]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 57[01-02-2564]
 ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 56[01-02-2564]
  ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิย 55[01-02-2564]
 ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบ[10-11-2564]
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2564]


หน้าแรก