รายละเอียดผลงานวิชาการ เกี่ยวกับ : บ้านเกาะจัน

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน
     รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 ปี การศึกษา 2561 – 2562 ชื่อผู้รายงาน นายอะห์หมัด สาและ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน ระยะเวลาดำเนินการ ปี การศึกษา 2561 -2562 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-02-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

บทคัดย่อ.pdf


Size 159,266 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::บ้านเกาะจัน
  1 page 1 / 1
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 – 2563[12-05-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562-2563[06-05-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน[26-05-2564]
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family[26-05-2564]
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน [02-02-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใชก้ลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปี การศึกษา 2561-2562[02-02-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561[11-08-2564]


หน้าแรก