รายละเอียดผลงานวิชาการ เกี่ยวกับ : งานประชาสัมพันธ์

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
    เรื่องที่ศึกษา : แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวแจ่มกมล นัครามนตรี .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-08-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

บทคัดย่อ.pdf


Size 142,036 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::งานประชาสัมพันธ์
  1 page 1 / 1
 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓[27-08-2564]
 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562[23-01-2564]
 จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562[01-08-2564]
 จดหมยข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562[04-07-2564]
  power point จุดเน้น ผอ.สะอาด[14-05-2564]
 แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2[30-10-2564]
 ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์[05-06-2564]
 ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[05-06-2564]
 ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5[15-05-2564]
 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[10-05-2564]


หน้าแรก