รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : ศูนย์ ITEC

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนการคิดขั้นสูง ตามแนวทางการประเมิน PISA
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-08-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

เกียรติบัตรPISA 27 สิงหาคม 2564.pdf


Size 1,777,511 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::ศูนย์ ITEC
  1 page 1 / 1
 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5[23-09-2564]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการสอนการคิดขั้นสูง ตามแนวทางการประเมิน PISA[31-08-2564]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการพัฒนาการสอนการคิดขั้นสูง ชั้นป.4-ป.6[31-08-2564]
 รายงานผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ปน3 ด้วยกระบวนการ3C Model[12-10-2564]
 รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ศาสตร์พระราชา[08-09-2564]
 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดน้ำและอากาศที่ขาดไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [21-02-2564]
 ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการสร้างเสริมพื้นฐานทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย โดยใช้ 4R Model ด้วยกระบวนการนิเทศแบบชี้นำ ร่วมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[28-03-2564]
 ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยการใช้ภาพของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด [18-02-2564]


หน้าแรก