รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปร.pdf


Size 2,012,684 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 1 / 4
 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2564[11-10-2564]
 เกียรติบัตรเสวนาทางวิชาการ (หลักสูตร การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา )[28-09-2564]
 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง[14-09-2564]
 โครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(งบ สพฐ.และหน่วยงานอื่น)[13-09-2564]
 แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับปรับปรุง[09-09-2564]
  ข้อมูลสารสนเทศ ปี 64[26-07-2564]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[21-02-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565[21-01-2564]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2559 -2563[03-02-2564]
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2564]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2564]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2564]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2564]


หน้าแรก