รายละเอียด[บุคคล]ข่าววินัยและคุณธรรม เกี่ยวกับ : กลุ่มบริหารงานบุคคล

เก็บเงินค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว
    เก็บเงินค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

3. เก็บเงินค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว.pdf


Size 457,039 Bytes
รายละเอียด[บุคคล]ข่าววินัยและคุณธรรม ของ::กลุ่มบริหารงานบุคคล
  1 2 3 page 1 / 3
 ผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ[10-01-2564]
 การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ[17-11-2564]
 ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง[27-10-2564]
 ระเบียบการเดินทางไปราชการ[19-10-2564]
 แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน[19-10-2564]
 หลักเกฑฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู[19-10-2564]
 ว23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[19-10-2564]
 เก็บเงินค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว[14-10-2564]
 บทความที่ 1[06-08-2564]
 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ [30-08-2564]
 มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)[29-05-2564]
 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู[29-05-2564]
 แบบสำรวจความต้องการวิชาเอก[28-05-2564]
 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ[24-05-2564]
 แบบคำขอมีบัตรรับรองการเป็นลูกจ้างชั่วคราว[23-02-2564]
 เอกสารการอบรม PLC[24-07-2564]
 ขั้นตอนการขอปรับวุฒิ[30-06-2564]
 วิธีคิดเวลาราชการทวีคูณ ผู้เกษียณอายุราชการ [29-06-2564]
  สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2558[07-03-2564]
 สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพนธ์ 2558[06-02-2564]


หน้าแรก