รายละเอียดผลงานวิชาการ เกี่ยวกับ : บ้านเกาะจัน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน
    ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562-2563
ชื่อผู้วิจัย : นายอะห์หมัด สาและ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะจัน
ปีการศึกษา : 2562 – 2563 .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-05-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

วิจัยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรร.บ้านเกาะจัน.pdf


Size 149,303 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::บ้านเกาะจัน
  1 page 1 / 1
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 – 2563[12-05-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2562-2563[06-05-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน[26-05-2564]
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family[26-05-2564]
  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan Family โรงเรียนบ้านเกาะจัน [02-02-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใชก้ลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปี การศึกษา 2561-2562[02-02-2564]
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561[11-08-2564]


หน้าแรก