แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-11-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
แบบ ปร. 4-5-6 - Factor F 1.3056.xls

Size 865,792 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 2 / 4
 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564[29-06-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2559[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2560[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2561[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2562[03-09-2564]
 สารสนเทศทางการศึกษา 2563[03-09-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง[28-08-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับปรับปรุง[04-08-2564]
 แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563[21-02-2564]
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563[07-02-2564]
 ตัวอย่าง ปร.4-6 ระบบไฟฟ้า[28-01-2564]
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี 2563[02-12-2564]
 คู่มืองบลงทุนปี 2564 (สำหรับโรงเรียน)[27-11-2564]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2567[13-11-2564]
 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563[13-11-2564]
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05-11-2564]
 คู่มือบันทึกผลการเรียน SchoolMIS[20-09-2564]
 แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565[15-08-2564]
 แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง[18-07-2564]
  ข้อมูล 10 มิ.ย. 62[01-07-2564]


หน้าแรก