รายละเอียดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ : กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน
     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-11-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566-แนบเว็บไซต์.pdf


Size 28,420,375 Bytes
รายละเอียดหลักเกณฑ์ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2564]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2564]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2564]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2564]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2564]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2564]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2564]


หน้าแรก