รายละเอียดเอกสาร เกี่ยวกับ : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-01-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

7-Supervision-and-monitoring.pdf


Size 1,095,243 Bytes
รายละเอียดเอกสาร ของ::กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  1 page 1 / 1
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[22-03-2559]
 รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล อาเภอมายอ โดยใช้การนิเทศแบบ ADDRE[25-02-2559]
 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการวัดประเมินผลการเรียนรู้ในช่วงสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19[18-08-2559]
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[20-07-2559]
 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561[17-04-2559]
 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561[17-04-2559]
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561[04-02-2559]
 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[03-12-2559]
 แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน[25-10-2559]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา[11-01-2559]


หน้าแรก