เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
เเบบฝึกทักษการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ชั้นป.6.pdf

Size 9,617,721 Bytes
รายละเอียดผลงานวิชาการ ของ::กลุ่มนโยบายและแผน
  1 2 3 4 page 4 / 4
 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ปี 2559-2563[21-10-2565]
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562[15-07-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[16-02-2565]
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน[11-01-2565]
 รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2558[05-11-2565]
 คู่มือการจัดทำ schoolMIS[22-09-2565]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน สพฐ.58-59[02-09-2565]
 วิธีการอัพโหลดเอกสาร นักเรียนซ้ำซ้อนต่างหน่วยงาน[20-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานรับนักเรียน[20-08-2565]
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558[19-08-2565]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58[19-08-2565]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ[03-08-2565]


หน้าแรก