ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65

     .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-06-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65 7665.pdf

Size 62,867 Bytes
รายละเอียด[ข่าวทางการเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของ::กลุ่มการเงิน
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 page 3 / 21
 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน[21-07-2565]
 ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ก.ค 65 [21-07-2565]
 คืนเงินประกันสัญญา (รร.ไทยรัฐวิทยา)[21-07-2565]
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2565]
 งบทดลอง สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนมิถุนายน2565[12-07-2565]
 ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษามิย.65[07-06-2565]
 ประกาศผู้ขนะวัสดุโครงการวันสงกรานต์[12-04-2565]
 ประกาศผู้ชนะซื้อดอกไม้พิธีทางศาสนาพุทธ [12-04-2565]
 ประกาศเผู้ชนะครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์-อุปกรณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ปีงบประมาณ2565[29-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565[29-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565[29-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน[01-03-2565]
 ประกาศผู้ชนะซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน[25-02-2565]
 ประกาศผู้ชนะซื้อกรอบรูปโครงการวันครู[10-01-2565]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการวันครู[07-01-2565]
 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุโครงการอ่านออกเขียนได้[02-09-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ2565[02-02-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ปีงบประมาณ2565[02-02-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน[02-02-2565]
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวนเงิน 1,000,000 บาท[13-12-2565]


หน้าแรก