มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

    สพป.ปัตตานี เขต 2 ได้มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษาพักแรม ให้ผู้อำนายการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต และได้จัดทำแบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เพื่อโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมให้ สพป.ปัตตานี เขต 2 ทราบเบื้องต้น ก่อนไป . .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-07-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
มอบอำนาจการพิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา.pdf

Size 6,350,284 Bytes
แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (ก่อนไป).docx

Size 24,387 Bytes
รายละเอียดแบบฟอร์ม ของ::กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 3 page 2 / 3
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน[28-08-2565]
 คู่มือการจัดการศึกษาโดยบุคคลในศูนย์การเรียน[28-08-2565]
 คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว[28-08-2565]
 หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562[23-07-2565]
 คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา[23-07-2565]
 คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล (สอบนานาชาติ)[23-07-2565]
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง “ปลูกป่าในใจคน...เพื่อสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์"[23-07-2565]
 แบบฟอร์มการจำหน่ายนักเรียน[29-05-2565]
 แบบ ลส.[28-02-2565]
 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ[28-02-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562[04-02-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562[04-02-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2562[04-02-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2562[04-02-2565]
 คู่มือดำเนินงานอาหารกลางวันของสถานศึกษา[20-08-2565]
 คู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch[20-08-2565]
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2[14-08-2565]
 คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[26-07-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562[04-05-2565]
 รายชื่อเด็กเข้าเรียน อ.1 (3 ขวบ) ปีการศึกษา 2561[05-02-2565]


หน้าแรก