รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
    คู่มือการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-08-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS).pdf


Size 2,111,234 Bytes

คู่มือการใช้ระบบ-Admin.pdf


Size 1,534,790 Bytes

คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ.pdf


Size 1,347,664 Bytes

คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเวปไซต์.pdf


Size 1,634,388 Bytes

คู่มือการจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2560 (ฉบับเต็ม).pdf


Size 3,860,774 Bytes

คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.pdf


Size 1,783,242 Bytes

คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ้นปีการสึกษา (DMC).pdf


Size 1,096,284 Bytes

คู่มือการปรับปรุงข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC).pdf


Size 469,307 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 page 1 / 1
 คู่มือการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา[04-08-2560]
 การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กลุ่มนโยบายและแผน[17-05-2560]
 การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ กลุ่มนโยบายและแผน[17-03-2560]
 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559[18-02-2560]
 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2558-2559 [25-06-2560]
 ข้อมูล 10 มิ.ย. 58 [23-06-2560]
 ตัวอย่างแบบ ปร.4-ปร.6 พร้อมแบบฟอร์ม ปร.4-ปร.6[11-06-2560]
 หนังสือรายการประมาณราคาปี 2558[11-06-2560]
 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘[09-04-2560]
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558[09-04-2560]
 คู่มือใช้งานระบบข่าวสาร ข่าวกิจกรรม[18-11-2560]


หน้าแรก