รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ

ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ปน.2
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-03-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ประกาศ สพป.ปน.2


Size 1,161,335 Bytes

ประกาศ สพป.ปน.2 ภาษาอังกฤษ.pdf


Size 479,982 Bytes

ประกาศ สพป.ปน.2 ภาษามลายู.pdf


Size 632,083 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 page 1 / 1
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[23-03-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส[23-03-2561]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยอัคคีภัย[23-03-2561]
 รายงาน[09-03-2561]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ปน.2[07-03-2561]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ปน.2[07-03-2561]
 รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาฯ[15-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 100 ปี สหกรณ์ไทยจังหวัดปัตตานี[23-02-2561]
 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20[13-01-2561]
 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ. 2559[13-01-2561]
 ด่วนที่สุด ข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[19-10-2561]
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเตรียมจัดตั้งธนาคารพัฒนาครูไทย[11-02-2561]


หน้าแรก