รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะนอกห้องเรียน”

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านหลักสูตรปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อชิงทุนสนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละภูมิภาครวมทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
หนังสือนำ+โครงการ.pdf

Size 2,484,243 Bytes
outdoor classroom day.pdf

Size 2,185,527 Bytes
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “บรีสเปิดประสบการณ์เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกห้องเรียน”.docx

Size 73,603 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  1 2 page 1 / 2
 คู่มือ รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด[07-02-2561]
 โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า:กิจกรรมพี่สอนน้องช่วยพ่อแม่เลิกเหล้า[21-07-2561]
 คู่มือการสรรหาและการเลือกกรรมการสถานศึกษา[13-02-2561]
 ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563[27-12-2561]
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเหลักเกณฑ์ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ[25-06-2561]
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555[10-06-2561]
 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562[11-04-2561]
 คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา และคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบ[11-04-2561]
 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร[27-03-2561]
 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด[14-03-2561]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562[06-02-2561]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562[03-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562[03-01-2561]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2562[03-01-2561]
 การเปิดห้องเรียนพิเศษและการรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562[24-12-2561]
 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา[02-11-2561]
 การรับเกียรติบัตรเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ[16-10-2561]
 เชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร[21-09-2561]
 ประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา[27-08-2561]
 การประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศฯึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้[06-07-2561]


หน้าแรก