รายละเอียดข่าวสาร : วัดอรัญวาสิการาม


รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม

    ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

วัตถุประสงค์

ในการรายงานครั้งนี้มีจุดประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

วิธีดำเนินการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 3 เล่ม

2. แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 18 ชั่วโมง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน – หลังเรียน เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ลักษณะเป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จำนวน 10 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะได้เท่ากับ 85.89/85.92 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

2. แสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (u= 4.32, u = .169) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ภาพรวมผู้เรียนพอใจต่อชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ในครั้งนี้ (u= 4.78, u = .441) มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีความน่าสนใจ (u= 4.67, u = .500) และ การนำเสนอมีเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ (u= 4.11, u = .333) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-06-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
บทคัดย่อ.ค.ศ.3..pdf

Size 93,409 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของวัดอรัญวาสิการาม
  1 page 1 / 1
 การประเมินการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม[06-03-2561]
 รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม [19-06-2561]
  รายงานการพัฒนา เรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม [19-06-2561]
 เผยแพร่ผลงาน[30-05-2561]


หน้าแรก