รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
     เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ตามที่เกิดพายุโซนร้อย "ปาบึก" (PUBUK) ซึ่งทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 ผลทำให้โรงเรียนและนักเรียนประสบอุทกภัย ในการนี้ สพฐ.แจ้งประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย หากประสงค์จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ชื่อบัญชี สพฐ.รวมน้ำใจช่วยอุทกภัยภาคใต้ บัญชีเลขที่ 059-0-04115-0 โดยขอรับบริจาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-01-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2565[24-12-2562]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า[23-12-2562]
 ขยายระยะเวลา โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"[23-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการสอนนักเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่น ๔[21-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[21-12-2562]
 ขอเชิญครูระดับมัธยมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)[17-12-2562]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[16-12-2562]
 การประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564[13-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[02-12-2562]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565[02-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[02-12-2562]
 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี [01-12-2562]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา[29-11-2562]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565[23-11-2562]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564[23-11-2562]
 การประกวดเรียงความ "คุณธรรม 4 ประการ"[23-11-2562]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564[23-11-2562]
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 2[01-11-2562]
 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมันหวานญี่ปุ่น[27-10-2562]


หน้าแรก